Dashuria ngjall “të vde.kurin”, martohet me të dashurin me ka.ncer, ndodh mrekullia

Rob Mooberry dhe bashkëshortja e tij e ardhshme Amanda u takuan ndërsa punonin në hotelin Cosmopolitan në Las Vegas.
Amanda ishte e punësuar si një kameriere koktej dhe Rob si barist. Që nga momenti i parë që u takuan, kishte dashuri midis tyre. Jo shumë kohë pas fillimit të çiftit, mar rëd hën ia e tyre u vu në provë pë rfund imt are. Rob filloi të lu fto jë në mënyrë të pashpjegueshme; ai shpesh ndihej nën p resi on dhe u a nku a për stomakun e tij. Vetëm një vit pasi ai dhe Amanda ishin takuar, ai kishte humbur 30 kg

Çifti vizitoi shumë mj ekë – askush nuk mund t’u thoshte atyre saktësisht se çfarë ishte e ga bu ar. Së fundi, një kirurg vendosi të hetojë përmes kirurgjisë, sepse “asnjë njeri i shëndetshëm nuk humbet 30 kg në një vit”. Pas op era cio nit në fjalë, çifti u balafaqua me laj m e sh kat ërru ese. Rob kishte k anc er të zorrës së trashë të një lloji më serioz. Gjatë op eraci oni t, një mje k kishte hequr një tu m or aq të madh sa një grusht. Për fat të keq, ka nc er i tashmë është për ha pu r në zorrët e tij, nyjet limfatike dhe fshikëzën.

Mjekët vlerësuan se Rob kishte vetëm disa javë të mbetura për të jetuar. Atë natë, ndërsa çifti po d ig jen lajmin, Rob e kuptoi se ishte në kohën e duhur. Amanda shpjegoi: “Një natë, ashtu siç u shtriva në shtratin e s pit a lt pranë Robit, ai u kthye tek unë dhe pëshpëriti:” Dua të martohem “.

“Unë menjëherë thash:” Po”

Rob dhe Amanda e lidhën dashurine me njëri-tjetrin vetëm dy ditë para se të fillonte te r api në e rre za timit në s pit al. Pas ceremonisë, filloi trajtimi i Robit. Megjithatë, pas raundit të parë, ai nuk tregoi shenja për mirë simi. Në vend të rre zatim it të vazhdueshëm dhe ki miote r apisë, çifti vendosi të marrë një pushim nga metodat kon venci onale dhe të lejojë kohën Rob tru pit për të shpëtoj veten e disa nga to ksi na.