Zbu lohet fotoja, kjo është Diana, e vr au vëllai pa më shirë në Shkodër

Kjo eshte Dian a Vukaj, 58 vjeçarja e cila u vr a në qyt etin e Shkodrës, nga vëllai i saj Fabian Vukaj.

Diana punonte dhe jetonte në Gjermani, ndërsa të premten kishte ardhur në Shqipëri. Den onc imin në polici për zhd uk jen e saj e bëri mi kesha e Dianës, e cila kishte hu mbur kon taktet. Gjatë kontrolleve në ba nesë, ku u gjet e vd ekur në kr evat Diana Vukaj, u zbu lua se ishte ek zeku tuar me pi stol etë sil enci ator dhe në ambientet rreth shtëpisë gjetën vëllain e de hur.